Introduksjon til Bull og Bear Sertifikater – ETN

Bull og Bear Sertifikater, eller Exchange Traded Notes (ETN) som de også kalles, er et børsnotert verdipapir og kan handles fritt av alle som har tilgang på handel med verdipapirer.

ETN’er er et verdipapir utstedt av en bank som følger verdien på et underliggende aktiv, hvorav aktivene for denne handelstypen kommer i fire hovedgrupper:

 • Indeks
 • Aksjer
 • Råvarer
 • Valutaer

Du handler med sertifikatene på fondsbørsen på samme måte som du handler med andre typer av aksjer. Kort sagt gir ETN’er deg fire nye muligheter utover de du vanligvis har ved konvensjonelle aksjehandler via for eksempel banken din:

 • Du kan handle på hele indekser (OMX20)
 • Du kan anta et synkende marked (Bear-sertifikat)
 • Du få tilgang til ellers vanskelig tilgjengelige råvarer (Gull)
 • Du kan geare dine investeringer (1:2)

Hvis du altså leter etter et investeringsprodukt som gir deg muligheten til å handle innenfor flere markeder, til å tjene penger både ved stigende og fallende markeder og ikke minst til høyere avkastning – så burde du lese videre her.

Hva er Bull og Bear Sertifikater?

Bankene fulgte i lang tid med på avstand mens kundene deres brukte både shorting og gearing i online-investeringene sine, innenfor blant annet CFD-handel og Forex-handel. Passiviteten ble brutt først i 2010 da Nordea som de første her til lands tok til handling og lanserte Sertifikat-programmet deres. Dermed var det satt i gang, og de andre bankene fulgte lydig etter.

Bull og Bear sertifikater er de etablerte bankenes svar på online trading.

Som vi allerede kjenner et fra CFD-handel kan man med sertifikater trade både med og mot markedet, noe som også er kjent som stigende og fallende markeder. Et bull-sertifikat handles med en forventing om et stigende marked; hvilket betyr at man forventer at ens aktiv vil stige i verdi.

Et bear-sertifikat handles på den andre siden dersom man forventer at markedet skal falle i verdi; man ønsker med andre ord at markedets verdi skal falle slik at sertifikatet kan øke sin verdi. I begge tilfeller følger sertifikatene utviklingen i et underliggende aktiv, som for eksempel kan være en aksje eller en råvare.
Hva er bull og bear sertifikater
Man burde handle som om man faktisk holder et verdipapir i hånden, hvis kurs følger et annet aktiv. Du kan gå to veier fra utgangspunktet – Bull eller Bear. Verdipapiret følger slavisk utviklingen på det underliggende aktivet. Hvis en aksje for eksempel stiger med 1 prosent målt i norske kroner, vil Bull-sertifikatet tilsvarende stige 1 prosent. Forventer man derimot fallende kurser for aktivet kan man heller investere i Bear-sertifikater som følger kursens utvikling med omvendt fortegn. Faller aksjen i verdi, vil Bear-sertifikatet altså stige tilsvarende i verdi. Legg merke til at eksemplet ikke tar høyde for en eventuell gearing av investeringen.

Som eksempel kan vi ta for oss et aktiv som er yndet av mange som handler med bull og bear-produkter: den tyske eliteindeksen DAX, som består av de 30 mest handlede aksjene på Frankfurt-børsen. Handler man da eksempelvis Bull DAX, altså et sertifikat hvor man som investor vil tjene på indeksens stigninger, kan man også velge å handle med dobbel gearing. Det vil da kalles for Bull DAX x2, slik at man tjener dobbelt hvis kursen, vel og merke, stiger. Gearing medfører likevel den risiko at investeringen lider et dobbelt tap om kursen går den andre veien enn det man antok.

Få et overblikk over ulike aktiver her på Oslo Børs

Hvem utsteder sertifikatene?

Bull og Bear sertifikater utstedes for eksempel av DNB, Nordea, Handelsbanken eller Nordnet. Bankene har med sertifikat-handelen skapt deres eget produkt innenfor investeringer med gearing, ofte markedsført under ulike brands. De etablerte bankene har gjennom mange år betonet risikoen ved gearede handler, men det bør nevnes at gearing hos bankene er noe helt annet.

Man har i den etablerte bankverdenen sett seg nødt til også å finne et investeringsprodukt til den aktive investoren som gjerne vil ta høyere risikoer når han handler, og samtidig har muligheten til mer attraktive avkastningspotensialer for investeringene sine. Med denne handelstypen kan man tilfredsstille dem som utelukkende ser kortsiktige muligheter i markedene uansett om de går opp eller ned.

Bear og bull sertifikater ETN

Hvorfor investere i Bull og Bear-sertifikater?

Sertifikater henvender seg til de investorene som mangler fleksibilitet i porteføljen sin. Med sertifikater kan man investere i både enkeltpapirer, hele indekser og råvarer. Som investor innenfor bull og bear-sertifikater kan man investere i både stigende og fallende markeder og oppnå gevinst på begge deler.

Det er altså snakk om et investeringsprodukt som henvender seg direkte til den aktive investoren på utkikk etter nye muligheter utover aksjehandel i nettbanken. Du får:

 • Muligheten til å investere i hele aksjeindekser med en enkelt handel
 • Muligheten til å tjene penger, og også når markede faller
 • Muligheten til enkelt å investere i råvarer slik som gull og olje
 • Muligheten til å investere med gearing

Handel med sertifikater medfører ikke den samme risikoen med gearing som vi ser med CFD-handel eller Forex-handel. Gearingen du har på serifikatene er vesentlig mindre, men er fortsatt en faktor både i gevinster og eventuelle tap.

Bull og Bear-sertifikater handles direkte på Oslo Børs via online-plattformen hos leverandøren du har valgt. Det vil si at du kan kjøpe og selge til de reelle markedskursene, og at du kan følge markedets realtidskurser via plattformen din.

Bull og Bear i Olje

Olje-handel er et godt eksempel på hvorfor ETN-verdipapirer er mere håndgripelig for de vanlige, private investorene.

Typisk handles oljen i USD via futures-kontrakter på USAs børser, og dermed har man som privat investor ikke direkte adgang til dette markedet; noe som nok er like greit med tanke på hvor vanskelig det ville være å handle en fysisk tønne olje. Med disse bull og bear-sertifikatene har man gjort dette markedet langt mer tilgjengelig ved å la verdipapiret følge oljeprisen.

Bankene utsteder et verdipapir i norske kroner på den norske fondsbørsen. Verdipapiret er basert på olje, men du trenger ikke lenger å handle oljen via futures i USA, da du kan kjøpe et verdipapir på fondsbørsen i Norge. Banken garanterer for at det kjøpte produktet også følger det underliggende aktivet som i dette tilfellet er olje. Du kan som med de andre verdipapirene også kjøpe og selge det i fondsbørsens åpningstid.

Men råvarehandel stanser ikke her; olje er bare ett eksempel på en type sertifikater som baserer seg på verdien av råvarer, og man har også muligheten til å handle med blant annet gull, sølv eller hvete.

Spekulasjon og risikosikring

Denne typen av verdipapirer gjør det mulig både med spekulasjon og risikosikring av allerede igangværende investeringer for private investorer. Et ETN-sertifikat er et supplement til allerede eksisterende produkter som man kjenner til i dag. Det har vært en utbredt måte å supplere sine investeringer på i utlandet i en lengre periode, men har for alvor også slått rot i Norge siden det fikk en sped begynnelse i 2010.

Private investorer får her muligheter og verktøyer som man ellers kun kjenner fra de profesjonelles verden. Her får man muligheten til en langt større variasjon i ens portefølje; dersom man for eksempel ønsker å plassere 10 % av ens samlede investeringer i råvarer, kan man enkelt gjøre dette på et transparent marked som følger markedskursen for eksempelvis råvarer.

Det at man som privat nå kan spekulere i opp- og nedturer på markedet har, sammen med gearingen, vært de to største kritikkpunktene fra kritikernes side. Gearingen skjer dog slett ikke på samme skala som vi kjenner den fra online trading med CFD-handel. Spekulasjonen kan også overføres til risikosikring blant de som er mer positivt innstilt ovenfor produktet.

La oss anta at porteføljen din inneholder en langsiktig investering i aksjer med blant annet Novo Nordisk. Du vet at aksjen på kort sikt kan stå ovenfor et midlertidig fall; men du anser den likevel som en god investering på lang sikt. Nå kan du risikosikre nettopp denne delen av investeringen din ved å kjøpe bear-sertifikat(er) i Novo, og handle på bakgrunn av denne kunnskapen, og stadig tjene penger på den perioden hvor aksjen er under press.

Det stiller deg som privat investor ovenfor et langt mer nyansert marked, da du kan handle på aktuelle utviklingstendenser og ikke trenger å sitte passivt og avvente dem. Med spekulasjonen følger det også en risiko med, og på dette punktet er kritikken berettiget – men med alle former for investering er det en risiko for å tape penger, og det kan aldri helt unngås.

Bull og Bear-sertifikaters beskatning

Til sist vil det her gis en overordnet beskrivelse av hvilke skatteregler som gjelder hvis man skal tegne, besitte eller realisere ETN-sertifikater og verdipapirer, og bor eller har hjemsted i Norge. Det bør bemerkes at de nøyaktige skattereglene ikke vil fremgå av denne beskrivelsen, men kun en generell redegjørelse basert på de norske skattelovene for å orientere dem som skal være interessert i å få en generell oversikt over hvordan for eksempel gevinster fra denne handelstypen skattlegges.

Alle som skal bruke penger på investeringer bør derfor gjøre seg godt kjent med relevante skatteregler gjennom profesjonelle eksperter. Scanditrader kan ikke ta ansvar for manglende eller feilaktig informasjon på denne siden angående skatteforhold, og heller ikke for de konsekvenser som måtte komme av beslutninger som er tatt på bakgrunn av informasjonen på denne siden.

Privatpersoner

For privatpersoner og andre investorer, utenom handlende aksjeselskaper eller likestilte selskaper, som selger eller løser inn andeler av ETN og oppnår gevinster i kapitalform fra dette, vil det være gjeldende en varierende skattesats for den andelshavende som nå ligger på 27 %. På samme måte vil det gis skattefradrag for de tap man måtte lide ved salg eller innløsing av sånne andeler.
Pengene investoren har brukt til å anskaffe seg en eventuell kapitalandel, altså kurtasjen, vil inkluderes i kostprisen, og realisasjonen vil føre til at en potensiell gevinst kan reduseres.

ETN-verdipapirers andelsverdi er en del av grunnlaget for beregningen av formueskatten. Slike andelers verdi antar normalt markedsverdi den 1. januar i ligningsåret. I skrivende stund er satsen for marginal formuesskatt 1 % av de fastsatte verdiene som fremgår av ligningen.
Aksjeselskaper og likestilte selskaper.

Fritaksmetoden er gjeldende for de finansielle derivatene, altså aktivene, som hovedsakelig har sin verdi basert på underliggende aksjer som er omfattet av fritaksmetoden. Dersom fritaksmetoden brukes, vil gevinster fra realiseringen av derivater ikke underlagt beskatning, men samtidig gir dette heller ikke rett til skattefradrag. For gevinst som ikke er omfattet av fritaksmetoden vil det skattes 27 % på gevinster, og det gis den samme prosenten for fradragsrett ved tap.

Råvarer vil ikke omfattes av fritaksmetoden. Aksjer med opprinnelse utenfor EØS vil normalt heller ikke gå inn under fritaksmetoden. ETN-sertifikater som utgjør slike aktiver vil derfor normalt ikke oppfylle kriteriene for å nyte av fritaksmetoden. Dersom ETN-sertifikatet har hjemsted innenfor EØS’ grenser, vil det derimot sannsynligvis omfattes av fritaksmetoden så lenge aksjen selv også faller inn under denne. Man bør dog legge merke til her at regelverket som utgjør grunnlaget for de konkrete, skattemessige utfallene av slike tilfeller, har lover og forskrifter som krever skjønn ved praktisk bruk og ikke minst forandres med tiden – slik at man ikke har noen garanti for at en slik forståelse av regelverket vil gjøre seg gjeldende i ligningen.

Norske aksjeselskaper som opererer som andelshavere vil ikke ha plikt til formuesbeskatning.

Beskatning av gevinster og tap for sertifikat-handel ligner ikke på det vi kjenner til fra handel med andre finansielle produkter. Det er blant annet forskjell på om man handler for frie midler eller via ens pensjonsmidler.

Frie midler – Beskatningsreglene følger reglene for finansielle kontrakter. Dermed beskattes de som kapitalinntekt etter det såkalte lagerprinsippet, som gjør skatten høyere enn ved vanlig aksjeavkastning. Eventuelle tap kan motregnes i samme års eller tidligere års gevinster.
Pensjonsmidler – Beskatningsreglene vil her være «Pensjonsavkastningsbeskatningsloven». Det betyr at man for eventuelle midler handlet via pengeinstituttenes pensjonsordning, omfattes av de gjeldende reglene for pensjonsavkastningsbeskatning. Avkastningen, oppgjort etter det såkalte lagerprinsippet, skal beskattes med 15,3% – Sertifikatene er omfattet av 20 %-regelen.

Vedrørende Skatteetaten tar vi forbehold for eventuelle endringer som skjer fra Skatteetatens side – og vi oppfordrer til at man alltid holder seg oppdatert på Skatteetatens egne hjemmesider:

http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/

Investering er spekulativ . Når du investerer er kapitalen i fare. Dette nettstedet er ikke beregnet for bruk i jurisdiksjoner der handel eller investeringer som er beskrevet er forbudt og bør kun brukes av slike personer og på slike måter som lovlig er tillatt. Din investering kan ikke kvalifisere for investorbeskyttelse i landet eller staten der du bor, så kan du gjennomføre din egen due diligence. Dette nettstedet er gratis for deg å bruke, men vi kan motta provisjon fra selskapene vi har på dette nettstedet. Klikk her for mer informasjon.